Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. wymiar sprawiedliwości, Urząd Skarbowy, ZUS. Dane osobowe mogą zostać na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych przekazane zaufanym podmiotom, którzy w imieniu administratora będą realizowali zadania np. programy profilaktyczne, usługi opiekuńcze, obsługa prawna, obsługa informatyczna.

Inspektor ochrony danych

W Urzędzie Miejskim w Gostyniu wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Ewa Dąbrowska-Gulcz, z którą można kontaktować się listownie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Inspektor Ochrony Danych, Rynek 2, 63-800 Gostyń, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 5752113.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Gostyniu są przetwarzane z zachowaniem zasad przetwarzania, zgodnie z prawem jedynie w przypadku wystąpienia jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy prawnej, a w szczególności gdy:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wycofania wyrażonej wcześniej zgody i wniesienia skargi. Prawa te można realizować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji obowiązków prawnych administratora.

Inne informacje

Dane osobowe zbierane i przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Gostyniu nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.